✓   On site Optimalisatie

✓  Maandelijkse Rapportage

✓   Continue Opvolging

✓  Persoonlijk Contact

Algemene voorwaarden

Artikel 1

De factuur moet betaald worden binnen de vijftien kalenderdagen na de factuurdatum.
Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten
op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een
forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25) als
schadebeding.

Artikel 2

Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

Artikel 3

In geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend het vredegerecht
van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd,
tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.
Ingeval de klant een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van ons start
uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van
onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.
Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats
van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan
wel de rechter van de plaats van de levering.

Artikel 4

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn
toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten
bedrage van de geleverde diensten en/of geleverde goederen op het moment van de
verbreking.